Viktig informasjon

Du kan bruke uttalelsen når du skal søke om visum og studieplass

  • Den foreløpige uttalelsen er ikke en garanti (tilsagn) om at du vil få støtte fra Lånekassen.
  • Beløpet er kun en foreløpig beregning for den utdanningen du har planlagt.
  • Du vil først få svar på om du kan få støtte og hvor mye du kan få, når vi behandler søknaden din om stipend og lån.

Du kan få opptil 129 062 kroner til skolepenger
Er skolepengene dine høyere enn det, må du dekke resten selv. Det gjelder ikke dersom du tar en utdanning på et lærested som er omfattet av ordningen med tilleggsstipend, se lanekassen.no/tilleggsstipend for å få vite mer om hvilke læresteder dette gjelder.

Du kan få opptil kr 100 000 i tilleggslån til dekning av skolepenger Det kan gis tilleggslån til dekning av skolepenger med opptil 100 000 kroner. Tilleggslånet blir utbetalt dersom skolepengene enten er høyere enn skolepengestøtten på 129 062 kroner, eller høyere enn 198 847 kroner, det vil si summen av skolepengestøtte på 129 062 kroner og tilleggsstipend på 69 785 kroner. Du kan lese mer om tilleggslån til dekning av skolepenger på lanekassen.no/tilleggslan.

Forutsetninger for å få støtte
Du kan lese mer om forutsetningene for å få støtte i kapittel 33–35 i forskriften om tildeling på lanekassen.no/forskrifter.

  • Krav til utdanningen. Utdanningen må enten kunne gi generell godkjenning av NOKUT som likestilt med norsk høyere utdanning, eller bli godkjent av norsk høyere lærested som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved institusjonen. Det stilles egne krav til utdanninger innen helsefag.
  • Krav til studiekompetanse. Du må ha oppnådd generell studiekompetanse i Norge, eller være over 25 år og ha fått studierett på grunn av realkompetanse. Det kan bli gjort unntak for dette vilkåret i enkelte tilfeller. Unntakene kan du lese mer om her.
  • Krav om statsborgerskap. Du må enten være norsk statsborger eller ha rett til støtte som arbeidstaker fra EØS- og EFTA-land eller familiemedlem av ham/henne. Andre utenlandske statsborgere som får støtte til utdanning i Norge, kan få støtte til å ta en del av den norske utdanningen i utlandet. Mer informasjon finner du her.
  • Krav om tilknytning til Norge. Selv om du er norsk statsborger, må du oppfylle kravet om tilknytning til Norge for å få støtte til utdanning i utlandet, for eksempel ved å ha bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst to år i løpet av de siste fem årene før utdanningen starter. Les mer om andre måter du kan oppfylle tilknytningskravet her.

Vi viser også til kravene i første del av forskriftene: Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte.

Du må ha endelig opptaksbevis når du skal søke om støtte
Du søker om stipend og lån på lanekassen.no. Husk å legge ved de papirene/dokumentene vi ber om. Du må søke på nytt for hvert undervisningsår (høst- og vårsemester).